Program protectia monumentelor

Program monumente - 2018
 
 
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2018
 
 

Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.           

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de conservare, restaurare, intervenție sau protejare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de culte, de binefacere ori a altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.

Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2018 este 600.000 lei.

Conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:

 1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei Județene pentru Cultură Harghita);
 2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
 3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
 4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
 6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
 7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
 8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află sub sechestru, nu este ipotecat;
 9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
 10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
 11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
 12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;
 13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.

În cazul în care solicitantul este asociaţie sau fundaţie cu personalitate juridică, dosarul trebuie să mai conţină:

 1. Date de identificare a solicitantului, respectiv forma organizației nonprofit, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
 2. Actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;
 3. Dovada dobândirii personalităţii juridice;
 4. Ultima situaţie financiară anuală;
 5. Ultima balanţă de verificare;
 6. Dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;
 7. Raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;
 8. Ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;
 9. Situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării – descriere şi finanţare;
 10. Plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;
 11. Plan de management, după caz;
 12. Alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Reglementări legale :

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Art. 91, alin. (1), lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Art. 20, lit. I) şi art. 25, lit. f) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2018 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2018;

Dosarele eligibile se analizează de către:

 • Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Comisia de evaluare propune nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0266-207720 sau 0266-207700, interior 1512 (Arhitect şef) şi 1703 (Compartimentul Protecția monumentelor istorice).

Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, biroul 338, începând cu data de 16 aprilie 2018, în zilele lucrătoare între orele 8,00–16,45 sau de pe site-ul instituţiei www.judetulharghita.ro .

Documentaţia pentru finanţare se va depune la registratura Consiliului Judeţean Harghita, până la data de 29 iunie 2018, ora 12.

Data pentru finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la registratura Consiliului Județean Harghita: 29 noiembrie 2018, iar decontarea se va încheia până la 28 decembrie 2018.

 


Program monumente - 2017
 
 
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2017
 
 

Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de conservare, restaurare, intervenție sau protejare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.

Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2017 este 600.000 RON.

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:

 1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei județene pentru Cultură Harghita);
 2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
 3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
 4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
 6.  Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
 7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
 8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;
 9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
 10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
 11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
 12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;
 13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.

 

În cazul în care solicitantul este asociaţie sau fundaţie cu personalitate juridică, dosarul trebuie să mai conţină:

 1. date de identificare a solicitantului, respectiv forma societăţii comerciale, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
 2. actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;
 3. dovada dobândirii personalităţii juridice;
 4. ultima situaţie financiară anuală;
 5. ultima balanţă de verificare;
 6. dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;
 7. raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;
 8. ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;
 9. situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare;
 10. plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;
 11. plan de management, după caz;
 12. alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Reglementări legale :

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 65/2017 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2017;

Dosarele eligibile se analizează de către:

 • Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Comisia pentru învăţământ, cultură;
  Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi 1703 (Compartiment Protecția Monumentelor Istorice).

Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 338, începând cu data de 17 aprilie 2017, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16,30 sau de pe site-ul instituţiei www.judetulharghita.ro .

Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 30. iunie 2017.

Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 29. noiembrie 2017, iar decontarea se va încheia până la 29. decembrie 2017.

 


 

Program monumente - 2016

 
 
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2016
 
 

Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire, restaurare, conservare sau intervenție deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.           

Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2016 este 600.000 RON.

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:

 1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita);
 2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
 3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
 4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
 6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
 7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
 8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;
 9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
 10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
 11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
 12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;
 13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.

 

În cazul în care solicitantul este asociaţie sau fundaţie cu personalitate juridică, dosarul trebuie să mai conţină:

 1. date de identificare a solicitantului, respectiv forma societăţii comerciale, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
 2. actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;
 3. dovada dobândirii personalităţii juridice;
 4. ultima situaţie financiară anuală;
 5. ultima balanţă de verificare;
 6. dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;
 7. raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;
 8. ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;
 9. situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare;
 10. plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;
 11. plan de management, după caz;
 12. alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

Reglementări legale :

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 66/2016 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2015;

 

Dosarele eligibile se analizează de către:

 • Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;

Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi 1703 (Compartiment Protecția Monumentelor Istorice).

Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 338, începând cu data de 30 aprilie 2016, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16,30 sau de pe site-ul instituţiei www.judetulharghita.ro .

Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 30iunie 2016.

Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 30. noiembrie 2016, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2016.

 


Program monumente - 2015
05-05-2015 - 31-12-2015
 
 
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2015
 
 

Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire, restaurare, conservare sau intervenție deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.           

Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2015 este 300.000 RON.

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.

Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:

 1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita);
 2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
 3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
 4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
 6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
 7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
 8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;
 9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
 10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
 11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
 12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;
 13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.

 

În cazul în care solicitantul este asociaţie sau fundaţie cu personalitate juridică, dosarul trebuie să mai conţină:

 1. date de identificare a solicitantului, respectiv forma societăţii comerciale, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
 2. actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;
 3. dovada dobândirii personalităţii juridice;
 4. ultima situaţie financiară anuală;
 5. ultima balanţă de verificare;
 6. dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;
 7. raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;
 8. ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;
 9. situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare;
 10. plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;
 11. plan de management, după caz;
 12. alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

Reglementări legale :

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2015 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2015;

 

Dosarele eligibile se analizează de către:

 • Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;

Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi 1703 (Compartiment Protecția Monumentelor Istorice).

Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 338, începând cu data de 30 aprilie 2015, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16,30 sau de pe site-ul instituţiei www.judetulharghita.ro .

Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 30. iunie 2015.

Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 30. noiembrie 2015, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2015.

 


Program monumente - 2014
06-06-2014 - 31-12-2014
Lista proiectelor câștigătoare
 
 
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2014
 
 

Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.           

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire-restaurare sau consolidare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.          

Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2014 este 300.000 RON.           

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:

1.      Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita);

2.      Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;

3.      Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;

4.      Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

5.      Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;

6.      Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;

7.      Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;

8.      Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;

9.      Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;

10.  Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;

11.  Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;

12.  Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;

13.  Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.

 

În cazul în care solicitantul este asociaţie sau fundaţie cu personalitate juridică, dosarul trebuie să mai conţină:

1.      date de identificare a solicitantului, respectiv forma societăţii comerciale, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;

2.      actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;

3.      dovada dobândirii personalităţii juridice;

4.      ultima situaţie financiară anuală;

5.      ultima balanţă de verificare;

6.      dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;

7.      raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;

8.      ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;

9.      situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare;

10. plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;

11. plan de management, după caz;

12. alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

Reglementări legale :

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;

- Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 128/2014 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2014;

 

Dosarele eligibile se analizează de către:

- Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;

- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;

Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.

 

Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi 1703 (Compartiment Protecția Monumentelor Istorice).

Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 338, începând cu data de 30 aprilie 2014, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16,30 sau de pe site-ul instituţiei www.judetulharghita.ro respectiv www.patrimoniuconstruit.ro.

Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 30. iunie 2014.

Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 28. noiembrie 2014, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2014.

 


Program monumente - 2013
2013-06-04 01:06 - 2013-12-31 01:12
 
 
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2013
 
 
Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.
 
Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire-restaurare sau consolidare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă.
 
Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2013 este 300.000 RON.
 
Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.
 
Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:
1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Judeţului Harghita);
2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;
9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003;
13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.
 
Reglementări legale :
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2013 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2013;
 
Dosarele eligibile se analizează de către:
- Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;
Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.
 
Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi 1703 (Compartiment Protecția Monumentelor Istorice).
 
Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 338, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16,30 sau de pe portalul informațional al județului Harghita:www.judetulharghita.ro și portalul de specialitate al județului Harghita:www.patrimoniuconstruit.ro.
 
Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 28. iunie 2013.
 
Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 29. noiembrie 2013, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2013.

 


Program monumente - 2012
2012-06-03 23:06 - 2012-12-30 23:12
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează "Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita", pe anul 2012
 
 
Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, cultele religioase legal recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita.
Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire-restaurare sau consolidare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B.
Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2012 este 250.000 RON.
Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.
Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:
 1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita);
 2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului;
 3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu;
 4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală;
 6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului;
 7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare;
 8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat;
 9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente;
 10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
 11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric;
 12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr.1430/2003;
 13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.
Reglementări legale:
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 31/2012 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2012.
Dosarele eligibile se analizează de către:
 • Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;
Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.
 
Informaţii suplimentare la telefon nr.0266-207720 sau 0266-207700, interior 1512 (Birou Arhitect şef) şi la 0266-207775 (Compartiment de protejare a monumentelor).
 
Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, birou nr. 325/A, începând cu data de 5 iunie 2012, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16 sau de pe site-ul instituţiei www.hargitamegye.ro respectiv www.judetulharghita.ro .
 
Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 29. iunie 2012.
 
Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 30. noiembrie 2012, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2012
 
Program monumente - 2010
2010-05-03 01:05 - 2010-12-31 01:12
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2010
 
 
Pot participa la concurs asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, înregistrate în judeţul Harghita, instituţii religioase din judeţul Harghita, persoane fizice care au în proprietate clădiri, edificii aflate pe teritoriul judeţului Harghita clasate în categoria monumentelor istorice.
 
Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire-restaurare sau consolidare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B.
 
Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2010 este 150.000 RON.
 
Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.
 
Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:
1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional al judeţului Harghita)
2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului
3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu
4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale
5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală
6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului
7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare
8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat
9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente
10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate
11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric
12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr.1430/2003
13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.
 
Reglementări legale :
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- art. 91, alin (1), lit.”f” şi art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 54/2010 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2010;
 
Dosarele eligibile se analizează de către:
- Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte;
Acestea stabilesc nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.
 
Informaţii suplimentare la telefon nr. 207720 sau 207700, interior 1509 sau 1510 (Birou Arhitect şef).
Cererea de finanţare tip se poate solicita si de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 337, începând cu data de 3 mai 2010, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16:30.
Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 30. iunie 2010.
Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 30. noiembrie 2010, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2010.
 
 
Program monumente - 2011
2011-04-04 01:04 - 2011-12-31 01:12
CONCURS DE PROIECTE
Consiliul Judeţean Harghita lansează „Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2011
 
 
Pot participa la concurs persoane fizice sau juridice care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice aflate pe teritoriul judeţului Harghita.
 
Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de construire-restaurare sau consolidare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B.
 
 
Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2011 este 200.000 RON.
 
 
Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art. 38, aliniatele (5) şi (6), în situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.
 
Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente:
1. Prezentarea solicitantului (denumire, adresă, date juridice şi financiare, scopul, lucrări de referinţă din domeniu, avizul/confirmarea din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita)
2. Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului
3. Dovada neblocării conturilor bancare, în baza unui titlu executoriu
4. Dovada că solicitantul nu are restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale
5. Declaraţie din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declaraţii, deturnare de fonduri, evaziune fiscală
6. Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului
7. Dovada existenţei şi altor surse de finanţare
8. Declaraţie pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat
9. Memoriu istoric însoţit de documentar fotografic al situaţiei prezente
10. Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate
11. Programul detaliat al acţiunii de protejare a monumentului istoric
12. Declaraţia autentificată privind datele cuprinse în articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr.1430/2003
13. Cei care concurează pentru lucrări de execuţie (construire, restaurare, consolidare), vor depune şi dosarul de autorizare de construire.
 
Reglementări legale :
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Art. 91, alin (1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Art. 20. lit.i şi art.25 lit.f din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 11/2011 privind aprobarea “Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2011;
 
Dosarele eligibile se analizează de către:
- Comisia de evaluare numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita, care stabilește punctajul – conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, tineret şi sport;
Această comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita stabileşte nivelul de finanţare al lucrărilor, în concordanţă cu bugetul programului şi punctajul obţinut - conform Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul.
 
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0266-207775 - Compartiment de protejare a monumentelor sau 0266-207720 / 0266-207700, interior 1512 -Birou Arhitect şef.
Cererea de finanţare tip se poate solicita de la Consiliul Judeţean Harghita, camera 325/A, începând cu data de 4 aprilie 2011, în zilele lucrătoare între orele 8 – 16 sau de pe site-ul instituţiei www.hargitamegye.ro respectiv www.judetulharghita.ro .
Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 30. iunie 2011.
Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 30. noiembrie 2011, iar decontarea se va încheia până la 31. decembrie 2011.
 
 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE