Helyi közigazgatási vezérigazgatóság

Megyei főjegyző - Vágássy Alpár

Tel.: +40-266-207 704, +40-266-207705, belső - 1202
Fax: +40-266-207 709
E-mail: vagassyalpar@hargitamegye.ro
Iroda: 215 (II. emelet)

Vezérigazgató: Antal Renáta

Telefon: 0266-207707, belső:1203
Fax: 0266-207709
E-mail:antalrenata@hargitamegye.ro
Iroda: 214 (II. emelet)

Vezérigazgató: Bodó Alpár

Telefon: 0266-207707, belső:1223
Fax: 0266-207709
E-mail:bodoalpar@hargitamegye.ro
Iroda: 217A (II. emelet)

 

Jogi osztály

A Jogi osztály a Megyei Tanács apparátusának azon része, amely a Tanács hatásköreinek gyakorlása során gondoskodik a jogszabályi előírások betartásáról.

A Jogi osztály főbb hatáskörei közé tartoznak:

 • a határozattervezetek véleményezése, azok törvényességének ellenőrzése;
 • a szerződéstervezetek ellenőrzése törvényességi szempontból, láttamozásuk;
 • a megye jogi képviseletének ellátása a bírói hatóságok előtt;
 • a közigazgatási aktusok végrehajtásának követése;
 • jogi szaktanácsadás.

Kommunikáció és rendeletek nyilvántartása:

 • az elnöki rendeletek nyilvántartása és- kérésre az érintett felekkel való közlése;
 • a megyei főjegyző ügyfélfogadási programjának szervezése és nyilvántartása;
 • Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű katalogizált archiválása, kérésre tanulmányozásra való kiadása;
 • titkársági feladatok ellátása a Helyi közigazgatási igazgatóság   és a Kancellária számára.

 Beadványok, közérdekű információk osztály:

 • iktatja, továbbítja és követi az állampolgárok petíciónak minősülő kérelmeit, panaszait, az érvényben lévő módszertan szerint;
 • elemzi azokat a kéréseket, amelyek nem tartoznak az intézmény hatáskörébe és továbbítja megoldás- és válaszadás céljából az illetékes intézményekhez;
 • félévente és évente beszámolót készít az iktatott petíciók megoldásáról.

 Közérdekű információk:

 • iktatja és továbbítja a kéréseket a szakigazgatóságokhoz megoldás- és válaszadás céljából, követi a kérések megoldását és a válasz továbbítását a kérelmezők fele, a törvényes határidőn belül;
 • kapcsolatot tart a megyei tanács szakigazgatóságaival és részlegeivel a megyei hivatalos közlöny kiadása érdekében, a közlöny megjelentetését a 544/2001-es törvény 5. szakasza írja elő;
 • évente biztosítja a hivatalos közlöny és a tevékenységi beszámoló közzétételét az intézmény honlapján;
 • összesíti az adatokat a kérések megválaszolása érdekében és gondoskodik a válaszoknak a kérelmezőnek való továbbításáról, szem előtt tartva az 544/2001-es törvény 12. és 14. szakaszainak előírásait;
 • évente összesíti a közérdekű információkat és megjelenteti a hivatalos közlönyben;
 • biztosítja a hosszabbított program megszervezését.

Irattár:

 • Hargita Megye Tanácsa irattári anyaga 1968-tól napjainkig 500 folyómétert tesz ki és a következő típusú dokumentumokat tartalmazza:
 • elnöki rendeletek, a megyei tanács határozatai, az egykori megyei néptanács végzései, fizetési jegyzékek, könyvelőségi akták, építkezési engedélyek, személyi iratcsomók stb.;
 • másolatok, igazolások kibocsátása az irattárban található dokumentumok alapján, az írásban benyújtott és jóváhagyott kérésekre, betartva a 16/1996-os törvény előírásait:
  • a nyugdíjjogosultság megállapításához, valamint a nyugdíj újraszámításához szükséges okiratok vagy bizonylatok kibocsátása,
  • a tulajdonjog visszaállításához szükséges okiratok, okiratmásolatok kibocsátása.

Megyei gyámhatósági osztály:

Azon gyermekek esetében, akiknek szülei meghaltak, ismeretlenek, vagy megfosztották őket szülői felügyeleti joguktól, amennyiben gyámot nem jelöltek ki, illetve a bántalmazott, elhagyott gyerekek, vagy azok esetében, akik bűncselekményt követtek el és büntetőjogilag felelősségre nem vonhatóak, a bírói hatóság rendeli el a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedéseket.

Ezekben az esetekben a megyei tanács elnöke gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat és kötelezettségeket.

Hargita Megye Hivatalos Közlönye szerkesztése részleg:

 • a megyei tanács hivatalos közlönyének anyagainak összegyűjtése megjelentetése a megye weboldalán,
 • a "Hivatalos Közlöny" fül feltöltése és folyamatos frissitése (határozatok, rendeletek, tervezetek, jegyzőkönyvek stb.)
 • minden közérdekű informűció és az igazgatósággal kapcsolatos adatok feltöltése.

Hargita Megye Tanácsának kancelláriája

Telefon: 0266-207710, belső 1213
Iroda: 229

A KANCELLÁRIA BIZTOSÍTJA HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK LOGISZTIKAI HÁTTERÉT:

 • betartva a törvényes határidőket gondoskodik a tanácsülések meghirdetéséről és összehívásáról;
 • gondoskodik a határozattervezetek és más gyűlésanyagok kézbesítéséről a tanácsosoknak;
 • előkészíti a megyei tanács szakbizottságainak gyűléseit;
 • kimutatásokat készít a szakbizottságokon és tanácsüléseken tett javaslatokról, és követi azok érvényesítését.

A kancellária készíti elő a tanács elé terjesztett határozattervezeteket közreműködve a megyei tanács minden részlegével:

 • nyilvántartásába veszi a kezdeményezők által előterjesztett határozattervezeteket;
 • kiadja szakvéleményezésre a megfelelő osztálynak;
 • gondoskodik a határozattervezetek javításáról a szakvéleményezések szerint;
 • gondoskodik a 2003. évi 52. számú törvény előírásainak betartásáról a határozattervezetek nyilvánosságra hozatala által;
 • gondoskodik a megyei tanács napirendjének összeállításáról a megyei tanács elnökének utasításai szerint.

A Hargita Megye Tanácsa által elfogadott határozatok érvénybelépésének érdekében:

 • a törvényes határidőket betartva, az elfogadott határozatokat kiközli Hargita Megye Prefektusi Intézményének;
 • az elfogadott közérdekű határozatokat megjelenteti a megye nagyobb terjedelmű lapjaiban;
 • megjelenteti a határozatokat Hargita Megye Tanácsának honlapján, kifüggeszti az épületben lévő hirdetőtáblán;
 • kiközli az elfogadott határozatokat az érdekelt feleknek.

A tanácsosok tevékenységéhez kapcsolódó feladatként:

 • Előkészíti és gondoskodik a megyei tanácsosok pénzügyi juttatásainak kifizetéséről.
 • Gondoskodik minden más iratról, amely a megyei tanácsosok tevékenységéhez kapcsolódik, legyenek azok nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, tevékenységi beszámolók.
 • Felelős a megyei tanács gyűléseinek rendezésért – a törvényes keretek betartásától a gyűlésterem részletbe menő rendjéig.

Területi Közrendi Hatóság (ATOP)

Telefon:0266-207700-1710 belső
E-mail:info@hargitamegye.ro
Székhely: Szabadság tér 5. szám, 226 iroda ( II. emelet )

Közigazgatási  osztály:

Osztályvezető: Székely Hajnal
Telefon: + 40 - (266) - 207 700, 1710-es mellék
Fax: + 40 - (266) - 207 736
E-mail: info@hargitamegye.ro
Székhely: Szabadság tér 5. szám, 226 iroda ( II. emelet )

A 2008-as helyhatósági választásokat követően Hargita Megye Tanácsának szerkezeti felépítésében új osztályok jelentek meg, amelyek a közigazgatási munka átértelmezésének első lépéseit jelentik, ugyanakkor hatékonyabb megyevezetést és kapcsolattartást, nemcsak a megye területén lévő közigazgatási hatóságokkal és intézményekkel, hanem a központi hatóságokkal és a szomszéd megyékkel – vagyis a Székelyfölddel – egyaránt.

A Közigazgatási osztály fő feladata a helyi hatóságokkal és közigazgatási intézményekkel való szoros együttműködés, hozzájárulva ezáltal a különböző hatóságok közötti kapcsolatok megerősítéséhez. Ugyanakkor biztosítja a megyei tanács a központi hatóságok és intézmények közötti kapcsolattartást, valamint lehetővé teszi a lakosság számára az Európai Unióval kapcsolatos információkhoz való hozzáférést.

Hargita Megye Tanácsa öt közösség szolgálati részleget nyitott meg a megye különböző pontjain, hogy megkönnyítse és leegyszerűsítse a lakosság és az intézmény közötti kommunikációt:

A közösség szolgálati részlegek tevékenységeinek legfontosabb célja az, hogy közelebb kerüljön a megyei tanács az egyszerű emberekhez, azokhoz az emberekhez, akik még mindig szorongva kopogtatnak be egy-egy hivatal ajtaján. Segítséget nyújtanak a megyeközponttól távol lakóknak ügyes-bajos dolgaik elintézésében, megkímélve őket a hosszú utazástól és az anyagi kiadásoktól. Bármilyen jellegű panasz vagy kérés érkezik be a közösség szolgálati részlegekhez, azokat továbbítják Hargita Megye Tanácsához, és így rövid időn belül választ kaphat a panaszos. Ha a beérkezett kérések, panaszok megoldása nem tartozik a megyei tanács hatáskörébe, azokat továbbítják az illetékes szakhatóságoknak, és követik azok megoldását.

A közösség szolgálati részlegek a lakosság rendelkezésére állnak a különféle megyei tanácsi engedélyek beszerzésekor (építkezési engedély, különféle jóváhagyások). Átveszik ezek kibocsátásához szükséges dokumentumokat, kéréseket, és az engedélyeket, jóváhagyásokat eljuttatják a kérelmezőnek.

Hargita Megye Tanácsa vezető tisztségviselői fogadóóráinak megszervezése, havi rendszerességgel, a közösség szolgálati részlegben.

Nagy hangsúlyt fektetnek a jó és folyamatos kapcsolattartásra a térségben tevékenykedő civil szervezetekkel, segítve azokat a pályázatokkal kapcsolatos gondjaik megoldásában, azok lebonyolításában, az elszámolások megkönnyítésében.

Az egyházaink képviselőivel való kapcsolattartás szintén a közösség szolgálati részlegek feladatkörei közé tartozik.

A térségben levő polgármesteri hivatalok tevékenységének hatékony segítése a gyors és folyamatos információ áramlásával és nem utolsó sorban a helyszínen való közvetlen kapcsolat a polgármesterekkel, helyi önkormányzati képviselőkkel, valamint a lakossággal rendezvényeken, találkozókon, lakossági fórumokon.

Találkozók, megbeszélések szervezése és lebonyolítása a közösség szolgálati részlegeknél a térségek közszereplőivel.

Gyergyószentmiklósi közösség szolgálati részleg:

Kapcsolattartó személy: Eros Levente, szakfelügyelő
Telefon: + 40 - (266) - 361 313
Fax: + 40 - (266) - 361 313
Mobil: +40 - 
E-mail: eroslevente@hargitamegye.ro
Székhely: Szabadság tér 15. szám, 5 iroda
Gyergyószentmiklós, Hargita megye, Románia
Postai irányítószám: 535 500

A gyergyószentmiklósi közösség szolgálati részleg hatáskörébe tartozó települések:

Önkormányzat Települések
Magyar elnevezés Román elnevezés Magyar elnevezés Román elnevezés
Gyergyószentmiklós Gheorgheni Gyergyószentmiklós Gheorgheni
    Gyilkostó üdülőtelep Staţiunea Lacu Roşu
    Kovácspéter Covacipeter
    Visszafolyó Visafolio
    Várpatak Vargatac
Borszék Borsec Borszék Borsec
Gyergyóalfalu Joseni Alfalu Joseni
    Borzont Borzont
    Bucsin Bucin
Gyergyócsomafalva Ciumani Csomafalva Ciumani
Gyergyóditró Ditrău Ditró Ditrău
    Cengellér Ţhengeler
    Orotva Jolotca
Gyergyóremete Remetea Remete Remetea
Gyergyószárhegy Lăzarea Szárhegy Lăzarea
    Güdüc Ghiduţ
Gyergyóújfalu Suseni Újfalu Suseni
    Kilyénfalva Chilieni
    Tekerőpatak Valea Strâmbă
    Libán Liban
    Szenéte Senetea

Vissza a lap tetejére

Maroshévízi közösség szolgálati részleg:

Kapcsolattartó személy:

Telefon: + 40 - (266) - 315 144
Fax: + 40 - (266) -

Székhely: Nicolae Bălcescu sugárút 14. sz., 214-es iroda
Maroshévíz, Hargita megye, Románia
Postai irányítószám: 535 700

2013-as Éves beszámoló

Maroshévízi közösség szolgálati részleg hatáskörébe tartozó települések:

Önkormányzat Települések
Magyar elnevezés Román elnevezés Magyar elnevezés Román elnevezés
Balánbánya Bălan Balánbánya Bălan
Bélbor Bilbor Bélbor Bilbor
    Rakottyás Răchitiş
Gyergyóholló Corbu Gyergyóholló Corbu
    Capu Corbului Capu Corbului
Galócás Gălăuţaş Galócás Gălăuţaş
    Preluka Preluca
    Ármándombja Dealu Armanului
    Galócáspatak Gălăuţaş-Pârău
    Nucény Nuţeni
    Ploptyis Plopiş
    Tolésén Toleşeni
     Zápodéa Zăpodea
Salamás Sărmaş Salamás Sărmaş
    Kerekfenyő Platoneşti
    Runk Runc
    Fundoja Fundoaia
    Gyergyóhodos Hodoşa
Gyergyóvárhegy Subcetate Gyergyóvárhegy Subcetate
     Dudád Duda
     Fülpe Filpea
     Kalnács Călnaci
Maroshévíz Topliţa Maroshévíz Topliţa
    Válya Vale
    Kelemenpatak Călimănel
    Zsákhegy Zencani
    Lunkány Luncani
    Moglán Moglăneşti
    Vugány Vâgani
    Magyaros Măgheruş
    Székpatak Secu
Gyergyótölgyes Tulgheş Gyergyótölgyes Tulgheş
    Péntekpataka Pintic
    Récefalva Recea
    Hágótő Hagota
Vasláb Voşlăbeni Vasláb Voşlăbeni
    Marosfő Izvorul Mureşului

 Vissza a lap tetejére

Székelykeresztúri közösség szolgálati részleg:

Kapcsolattartó személyek:


Miklósi Ildikó, szakfelügyelő

Telefon: + 40 - (266) - 242 771
Fax: + 40 - (266) - 242 771
Mobil: 0758-056750
E-mail: miklosiildiko@hargitamegye.ro
 

Berei István, szakfelügyelő

Telefon: + 40 - (266) - 242 771
Fax: + 40 - (266) - 242 771
Székhely: Szabadságtér 55. szám, II. emelet
Székelykeresztúr, Hargita megye, Románia
Postai irányítószám: 535 400
 

 

Székelykeresztúri közösség szolgálati részleg hatáskörébe tartozó települések:

Önkormányzat Települések
Magyar elnevezés Román elnevezés Magyar elnevezés Román elnevezés
Székelykeresztúr Cristuru-Secuiesc Székelykeresztúr Cristuru-Secuiesc
    Betfalva Beteşti
    Fiatfalva Filiaş
Bögöz Mugeni Bögöz Mugeni
    Agyagfalva Lutiţa
    Béta Beta
    Décsfalva Dejuţiu
    Mátisfalva Mătişeni
    Székelydobó Dobeni
    Székelymagyaros Aluniş
    Vágás Tăietura
Etéd Atid Etéd Atid
    Énlaka Inlăceni
    Körispatak Crişeni
    Küsmőd Cuşmed
    Siklód Şiclod
 Felsőboldogfalva  Feliceni  Felsőboldogfalva  Feliceni
     Árvátfalva  Arvăţeni
     Bikafalva  Tăureni
     Farcád  Forţeni
     Hodgya  Hoghia
     Lengyelfalva  Poloniţa
     Ócfalva  Oţeni
     Patakfalva  Văleni
     Sándorfalva  Alexandriţa
     Sükő  Cireşeni
     Telekfalva  Teleac
 Galambafalva  Porumbeni   Galambafalva  Porumbeni
     Kisgalambfalva  Porumbenii-Mici
 Kányád  Ulieş  Kányád  Ulieş
     Abránfalva Obrăneşti
     Ége  Ighiu
     Jásfalva  Iaşu
     Miklósfalva  Nicoleşti
     Székelydálya  Daia
     Székelypetek  Petecu
     Székelyszentlászló  Vasileni
 Románandrásfalva  Săcel  Románandrásfalva  Săcel
     Hidegkút  Vidacut
     Kissolymos  Şoimoşu-Mic
     Nagysolymos  Şoimoşu-Mare
     Újlak  Uilac
 Siménfalva  Şimoneşti  Siménfalva  Şimoneşti
     Bencéd  Benţid
     Csehétfalva  Ceheţel
     Kiskadács  Cădaciu-Mic
     Kiskede  Chedia-Mică
     Kobátfalva  Cobăteşti
     Nagykadács  Cădaciu-Mare
     Nagykede  Chedia-Mare
     Nagymedesér  Medişoru-Mic
     Rugonfalva  Rugăneşti
     Székelyszentmihály  Mihăileni
     Székelyszentmiklós  Nicoleni
     Tarcsafalva  Tărceşti
     Tordátfalva  Turdeni
 Szentábrahám  Avrămeşti  Szentábrahám  Avrămeşti
     Csekefalva  Cecheşti
     Firtosmartonos  Firtănuş
     Firtos-Tanya  Laz- Firtănuş
     Gagy  Goagiu
     Kismedesér  Medişoru-Mic
     Láz-Solymos  Laz-Şoimoşu
     Magyarandrásfalva  Andreeni
 Székelyderzs  Dârjiu  Székelyderzs  Dârjiu
     Székeymuzsna  Mujna
 Újszékely  Secuieni  Újszékely  Secuieni
     Alsóbodogfalva  Bodogaia
     Székelyszenterzsébet  Eliseni

Vissza a lap tetejére

Székelyudvarhelyi közösség szolgálati részleg:

Kapcsolattartó személy: Moldovan Radu, szakfelügyelő, Nagy Zoltán, szakfelügyelő, Lázár Zoltán, szakfekügyelő
Telefon: + 40 - (266) - 210 351
Fax: + 40 - (266) - 210 314
Mobil: 0734-994361 
E-mail:  moldovanradu@hargitamegye.ro,
              nagyzoltan@hargitamegye.ro,
              lazarzoltan@hargitamegye.ro
Székhely: 1918 december 1. utca 9. szám, II emelet
Székelyudvarhely, Hargita megye, Románia
Postai irányítószám: 535 600

Székelyudvarhelyi közösség szolgálati részleg hatáskörébe tartozó települések: 

Önkormányzat Települések
Magyar megnevezés Román megnevezés Magyar megnevezés Román megnevezés
Székelyudvarhely Odorheiu-Secuiesc Székelyudvarhely Odorheiu-Secuiesc
Szentegyháza Vlăhiţa Szentegyháza Vlăhiţa
    Homoródfürdő Băile Homorod
Farkaslaka Lupeni Farkaslaka Lupeni
    Bogárfalva Bulgăreni
    Firtosváralja Firtuşu
    Kecset Păltiniş
    Kecsetkisfalud Satu-Mic
    Nyikómalomfalva Morăreni
    Szencsed Săncel
    Székelypálfalva Păuleni
    Székelyszentlélek Bisericani
Fenyéd Brădeşti Fenyéd Brădeşti
    Küküllőkeményfalva Târnoviţa
Homoródalmás Mereşti Homoródalmás Mereşti
Homoródszentmárton Mărtiniş Homoródszentmárton Mărtiniş
    Abásfalva Aldea
    Bágy Bădeni
    Gyepes Ghipeş
    Homoródkeményfalva Comăneşti
    Homoródremete Remetea
    Homoródszentpál Sânpaul
    Homoródszentpéter Petreni
    Kénos Chinuşu
    Lókod Locodeni
    Recsenyéd Rareş
    Városfalva Orăşeni
Kápolnásfalu Căpâlniţa Kápolnásfalu Căpâlniţa
Korond Corund Korond Corund
    Atyha Atia
    Fenyőkút Fântâna Brazilor
    Kalonda Calonda
    Pálpataka Valea lui Pavel
Lövéte Lueta Lövéte Lueta
    Kirujfürdő Băile Chirui
Máréfalva Satu Mare Máréfalva Satu Mare
Oklánd Ocland Oklánd Ocland
    Homoródkarácsonyfalva Crăciunel
    Homoródújfalu Satu Nou
Oroszhegy Dealu Oroszhegy Dealu
    Fancsal Fâncel
    Székelyszentkirály Sâncrai
    Székelyszenttamás Tămaşu
    Tibód Tibod
    Üknyéd Valea Rotundă
    Ülke Ulcani
Parajd Praid Parajd Praid
    Alsósófalva Ocna de Jos
    Békástanya Becaş
    Bucsin Bucin
    Felsősófalva Ocna de Sus
Székelyvarság Vărsag Székelyvarság Vărşag
Zetelaka Zetea Zetelaka Zetea
    Deság Deşag
    Ivó Izvoare
    Küküllőmező Poiana Târnavei
    Sikaszó Şicasău
    Zeteváralja

Sub-Cetate

Vissza a lap tetejére

Csíkszeredai közösség szolgálati részleg:

Kapcsolattartó személyek:

Szebeni Erika, tanácsos és Bakó Annamária, Tanácsos
Telefon: + 40 - (266) - 207 773
Telefon: + 40 - (266) - 207 700 belső: 1411 vagy 1417
Fax: + 40 - (266) - 207 770
E-mail: szebenierika@hargitamegye.ro
            bakoannamaria@hargitamegye.ro
Székhely: Szabadság tér 5
Csíkszereda, Hargita megye, Románia
Postai irányítószám: 530140

Vissza a lap tetejére

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774