Műemlékvédelmi programok Hargita megyében

Műemlékvédelem Erdélyben VI.

Műemlékvédelmi programok Hargita megyében
 

Hargita Megye Tanácsa folyamatosan foglalkozik a megye épített örökségében rejlő értékek kamatoztatásával.  A megyei tanács főépítész igazgatósága és az ezen belül működő műemlékvédelmi részleg a megismerés, megőrzés, népszerűsítés és fejlesztés fogalomkörében alakította ki szakmai tevékenységét, ennek jegyében számos programot működtet évek óta.

A továbbiakban ízelítőt nyújtok a megyei tanács működő programjairól, olyan tevékenységeket is megemlítve, melyek közvetett módon ugyan, de kapcsolódnak a megyei tanács műemlékvédelmi programjaihoz:

 

I. MEGISMERÉS

a) RÉGÉSZETI PROGRAM

Többéves program, 2007-ben indult Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére. Lényege a Hargita megyei régészeti lelőhelyek feltérképezése, bemutatása, megismertetése a fiatal generációval, illetve régészeti ásatások támogatása.

Alapja: együttműködés a három térség (Gyergyó, Csík és Udvarhely) régészeivel.

A helyszínek kiválasztása: szakemberek javaslatai szerint történik.

2009-től a helyi tanácsok is bekapcsolódtak a programba, több önkormányzat is támogatta a régészeket, ezáltal a régészeti lelőhelyek tulajdonosai is nyitottabbaknak bizonyultak.

Régészeti programra idén 30000 lej van befogva a költségvetésbe.

2008-tól összesen 253 ezer lejt fordított a tanács a régészeti programra.

 

b) MŰEMLÉKVÉDELMI KATASZTER elkészítése

Cél: A műemlékes leltár segítségével átfogó képet kapunk a Hargita megyei műemlékek jelenlegi állapotáról, feljavítási stratégia kidolgozásán gondolkodhatunk.

Tervezett tartalom: A leltár alapja az országos műemléklista. Fontossága az aktualizálásban és a bemutatásban rejlik.

A leltár aktualizált fotót és leírást tartalmaz minden Hargita megyei műemlékről.

Az országos műemléklista Hargita megyére vonatkozó része 740 pontban tárgyalja a közel 400 műemléket és régészeti lelőhelyet. A listát 2010-ben frissítették. Időszerű egy aktuális fotóval ellátott kataszter létrehozása. A kataszter rövid leírást, illetve még fellelhető archív fotókat is tartalmaz a műemlékekről.

A kész adatbázis több célt szolgál; a szakma mellett elérhető a műemlék-tulajdonosok, az érdeklődők számára is.

2013: gyergyói és udvarhelyszéki műemlékek fotóanyagának elkészítése (közel 300 műemlék helyszíni bejárása és a fotóanyag elkészítése megtörtént).

Az eddig elkészült anyag nagy része megtekinthető a megyei tanács epitettorokseg.ro oldalán.

 

c) FALUKÉPVÉDELMI PROGRAM

A program célja, hogy azonosítsa és megmentse a megye településeinek népi építészeti értékeit.

A program többlépcsős. Végcélja olyan helyi szabályozás elkészítése, amely hosszú távon biztosíthatja a fejlődést oly módon, hogy a helyi értékek és a helyi jelleg is megmaradjon.

Faluképvédelmi programra (felmérések, kiadványok/Homonnai könyv, ÉPKO, modern székely ház és ravatalozó modellek) eddig 934993 lejt költött a megyei tanács.

Ebből csak felmérésekre megközelítőleg 720000 lejt.

Idén a 210 ezer lej van a költsévetésbe tervezve a felmérések folytatására.

2009–2013 között 68 település tanulmányának elkészítése történt meg 20 helyi építész bevonásával; eddig 35 tanulmányt használtak fel az Általános Rendezési Tervek (PUG) frissítéseinél. Egyik fontos eleme a helyi védelemre javasolt épületek listája.

Az egyes falvak felmérése, faluképvédelmi javaslatainak dokumentációja a következőket foglalja magában:

1.      a falvak teljes épített környezetének felleltározása, kor és minőség szerinti besorolása. Ide értendők a házak, csűrök, gazdasági épületek, kapuk, kerítések, kutak, portán belüli növényzet stb.;

2.      a jellegzetes és értékes utcaképek rögzítése;

3.      értékes és jellemző porták, épületek, vázlatos felmérése, adatlapozása;

4.      értékes köztéri elemek (hidak, keresztek), temetőben található régi keresztek stb. dokumentálása;

5.      falun kívüli élőhelyek, természeti és táji jellegzetes elemek rögzítése;

6.      fényképes rögzítés az előző pontokban tárgyalt minden elemről – a falu minden portája, épülete, kerítése, kapuja, kútja, utcája a fotódokumentációban fellelhető, házszám szerint bármikor ellenőrizhető;

7.      térkép készítése a kül- és belterületről, az előző pontokban rögzítettek részletes feltüntetésével;

8.      javaslat összeállítása a védendő épületek, faluképi elemek és táji környezettel kapcsolatosan.

A dokumentációk lehetőség szerint magyar és román nyelven készülnek.

 

d) SZIMBÓLUMOK PROGRAM

Hargita Megye Tanácsa 2009-ben új programot kezdeményezett, amelynek keretében négy szakembert kért fel arra, hogy felkutassa Székelyföld történelmi címereit, pecsétjeit és zászlóit. A munkacsoportban Mihály János történész, Pál-Antal Sándor levéltáros, történész, a történettudományok doktora, Szekeres Attila István heraldikus, a címertudományok doktorandusza és Zepeczaner Jenő muzeológus történész dolgoztak.

A program célja, a kutatások támogatása mellett, a szimbólumok minél szélesebb körben történő népszerűsítése:

-         Címer és pecsét a Székelyföldön vándorkiállítás.

-         A székely történelmi zászlósor bemutatása.

-         Kiadványok: a kiállítások katalógusai mellett a Székelyföld címerei – kisiskolásoknak szóló kifestőkönyv, Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók című, 2011-ben megjelent tanulmánykötet.

A program lebonyolítója 2012 óta a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont.

 

II.  MEGŐRZÉS

a) MŰEMLÉKVÉDELMI PROGRAM

2004-től folyamatosan működő program, mely a köztulajdonban levő műemlékek mellett a magántulajdonban levő műemlékeket is támogatja.

Az A és B kategóriás műemlékeken elvégezendő rehabilitálási és konzerválási munkálatok támogatására/résztámogatására, beleértve a tervezési költségeket is, bármely műemlék-tulajdonos (jogi és magánszemély) benyújthatja igényét.

A programnak célja az is, hogy rászoktassa a tulajdonosokat a műemlékek szakszerű védelmének fontosságára, a sokszor tehernek érzett, törvény által előírt procedúrák betartására, megismerésére, a tervezési költségek támogatása által pedig megnyissa az utat a nagyobb, rehabilitálási és konzerválási munkálatokat finanszírozó pályázati pénzek elnyeréséhez.

2008-ban Hargita Megye Tanácsa 100 000 lejt különített el műemlékeken végzett munkálatok finanszírozására. 13 nyertes pályázóból összesen 10-en kapták meg a támogatást, ennyin feleltek meg a feltételeknek.

2008-ban támogatott munkálatok:

1)     Székelyderzs – az unitárius erődtemplom restaurálási tervének a finanszírozása – 20 000 lej értékben

2)     A farcádi református templom restaurálási tervének a finanszírozása – 5000 lej

3)     Csíksomlyó – a Kalot épület restaurálási tervének a  finanszírozása – 5000 lej

4)     Delne – a római katolikus (Szt. János) templom szerkezeti beavatkozásának a részfinanszírozása – 5000 lej

5)     Csicsó – a római katolikus templom orgonájának a részleges felújítása – 5000 lej

6)     Csatószeg – a római katolikus templom restaurálásának a részfinanszírozása – 7500 lej

7)     Szentábrahám - unitárius templom restaurálásának részfinanszírozása – 10 000 lei

8)     Rugonfalva – a református templom – a cinteremfal restaurálási tervének finanszírozása – 2700 lej

9)     Csíkszeredai – ortodox templom (II.) restaurálásának részfinanszírozása – 7000 lej

10)  Csíksomlyó – Erdély Péter házának zsindelyezése – 5000 lej

 

2009-ben 150 000 lej volt a keret. A 22 beérkező pályázatból 19-et sikerrel bíráltak el. Az elsősorban sürgősségi szempontok szerint kidolgozott kritériumrendszer alapján a következő munkálatok kaptak támogatást:

1)     Csobotfalva – római katolikus templom – födémjavítási munkálatok részfinanszírozása – 14 400 lej

2)     Csíkmenaság – római katolikus templom – a templom freskóinak restaurálási munkálatai – részfinanszírozás – 9300 lej

3)     Csíkmindszent – római katolikus templom – vízelvezetés, ajtó- és ablakcsere részfinanszírozása – 6700 lej

4)     Csatószeg – római katolikus templom – a cinteremfal feljavítási munkálatainak folytatása – részfinanszírozás – 5800 lej

5)     Csíkcsicsó – a római katolikus templomban az orgonarestaurálás folytatása – részfinanszírozás – 4700 lej

6)     Csíkkarcfalva – római katolikus templom – a restaurálást célzó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges résztanulmány részfinanszírozása – 4400 lej

7)     Csíkszentmárton – római katolikus templom – restaurálási előtanulmány részfinanszírozása – 4200 lej

8)     Gyergyótekerőpatak – a római katolikus templom – a templom fabútorzatának feljavítása – 18 700 lej

9)     Homoródkarácsonyfalva – római katolikus templom – restaurálási és feljavítási munkálatok részfinanszírozása – 11 600 lej

10)  Gyegyószentmiklós – Szent Miklós római katolikus templom – kivitelezési terv részfinanszírozása – 10 400 lej

11) Csíksomlyó – Kalot épület – a keleti szárny strukturális és funkcionális főjavításának részfinanszírozása – 5.300 lej

12) Csíkszereda – ortodox templom (II.) – belső elektromos hálózat javítása – részfinanszírozás - 9300 lej

13) Tarcsafalva – unitárius templom - statikai szakvéleményezés a haranglábról – részfinanszírozás - 2400 lej

14)  Székelyderzs – unitárius templom – freskók restaurálási munkálataihoz szükséges szakvéleményezés elkészítésének részfinanszírozása – 7000 lej

15)  Szentábrahám – unitárius templom – orgonafeljavítás résfinanszírozása – 6300 lej

16)  Tordátfalva– unitárius templom – a templom restaurálásához szükséges előtanulmányok részfinanszírozása – 5400 lej

17)  Rugonfalva – református templom – cinteremfal feljavítási munkálatainak részfinanszírozása – 9300 lej

18)  Bögöz – református templom – állapotfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány, a sürgősségi beavatkozások kivitelezési terve – részfinanszírozás – 8400 lej

19)  Székelymagyaros – református templom – az orgonafeljavítás részfinanszírozása – 6400 lej

 

2010-ben 18 igénylés érkezett, 17-en kaptak támogatást. Keretösszeg: 150 000 lej.

Csíkszentkirályi Római Katolikus Plébánia

Falkép-restaurálás és -konzerválás, valamint belső meszelés – részfinanszírozás

5000

Csíkszentléleki Római Katolikus Plébánia

A Kőkereszt restaurálási tervének a támogatása

3000

Csíkkozmási Római Katolikus Plébánia

Homlokzat és nyílászárók restaurálási tervének a résztámogatása

5000

Csíkszentmártoni Római Katolikus Plébánia

A műemlékegyüttes restaurálási tervének a résztámogatása

7500

Csobotfalvi Római Katolikus Plébánia

A templom restaurálási tervének a résztámogatása

8000

Csíkszeredai II. Ortodox Plébánia

Fűtésrendszer bevezetésének a résztámogatása

15 000

Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia

A templom restaurálási tervéhez szükséges előtanulmányok résztámogatása

3500

Csíkmenasági Római Katolikus Plébánia

A templom mellékoltárainak konzerválási és eredeti helyükre való felfogatási munkálatainak a támogatása

9672

Csíkkarcfalvi Római Katolikus Plébánia

A templom tetőjavítási munkálatainak a résztámogatása

8000

Romániai Vöröskereszt Hargita Megyei Kirendeltsége, Csíkszereda

A Petőfi utcai 3-as számú ingatlan restaurálási tervéhez szükséges előtanulmányok támogatása

3000

Székelyderzsi Unitárius Plébánia

A déli falkép konzerválásának a résztámogatása

8000

Homoródkarácsonyfalvi Unitárius Plébánia

A templom külső meszelési munkálatainak a résztámogatása

4780

Homoródszentmártoni unitárius Plébánia

Felújítási terv elkészítésének a támogatása

12 300

Homoródkarácsonyfalvi Római Katolikus Plébánia

Homlokzatfelújitási munkálatok résztámogatása

11 120

Bögözi Református Plébánia

A templom középkori falképeinek restaurálási terve - résztámogatás

11 500

Tordátfalvi Unitárius Plébánia

Külső javítási munkálatok résztámogatása

7280

Tekerőpataki Római Katolikus Plébánia

A templom fő- és mellékoltárainak restaurálása – résztámogatás

13 674

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

A templom tetőjavítási munkálatainak a résztámogatása

13 674

 

2011-ben  17 műemlék/műemlék-tulajdonos részesült támogatásban. Keretösszeg: 252 000 lej.

Csíksomlyói Ferencesek

Csíksomlyói kegytemplom látogathatósági körülményeit javító információs központ és mellékhelyiség kialakítása a vendégházban, tervezési költségek résztámogatása 

17 850

Csíkszentmártoni Római Katolikus Plébánia

Csíkszentmártoni templom szerkezeti megerősítésének a résztámogatása

42 000

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

A templom felújítási munkálatainak a résztámogatása

45 000

 Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia

A templom felújítási tervéhez szükséges előtanulmányok támogatása          

10 000

Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia

A csicsói templom szerkezeti megerősítési tervének a résztámogatás

9000

Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia

Csíkszentimrei Margit kápolna restaurálási terve

13 000

Csíkmenasági Római Katolikus Plébánia

A templom padjainak restaurálási munkálatai

20 000

Csatószegi Római Katolikus Plébánia

A temető barokk kapuja nyílóinak a rekonstruálása

8000

Delnei Római Katolikus Plébánia

A Szent János-templom eső- és talajvízelvezetési tervének résztámogatása 

3500

Csíkszentléleki  Római Katolikus Plébánia

Csíkszentléleki  templom kőkeresztjének restaurálása

10 000

Csíkkozmási  Római  Katolikus Plébánia

A csíkkozmási templom homlokzatának felújítási terve

7767

Bögözi Református Plébánia

A templom kőrestaurálási munkálatainak a terve

15 350

Korondi Unitárius Plébánia

A templom homlokzatfelújítási munkálatainak a résztámogatása

18 000

Székelyderzsi Unitárius Plébánia

Villanyvezetési munkálatok

11 000

Homoródszentpéteri Unitárius Plébánia

Felújítási terv támogatása

10 125

Nagy Szidónia

Tetőjavítási munkálatok támogatása

5000

Silye Lőrinc

Felújítási terv támogatása

6408

 

2012-ben 23 igénylés érkezett, 14-en kaptak támogatást. Keretösszeg: 216 000 lej.

Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia

A templom fűtésrendszerének kialakítása infrapannók beszerelésével

9.000

Csíkszentléleki Római Katolikus Plébánia 

 

A római katolikus templom felújítási munkálatai, valamint az esővíz elvezetése

9000

Csíkszentgyörgyi Római Katolikus Plébánia   

A római katolikus templom felújítási tervének a résztámogatása

23 000

Nagy Szidónia Éva

Csíkszentmihály    

A malom restaurálási tervének résztámogatása

2000

Balázsi Kúria

Kászonaltíz

A kúria homlokzatának felújítására

29 000

Etédi Református Plébánia

A templom restaurálási tervének résztámogatása

21 000

Kányádi Református Plébánia

A templom tetőjavításának tervezése – résztámogatás

7000

Bögözi Református Plébánia

A templom bútorzatának restaurálásához készített terv

10 000

Nagymedeséri Unitárius Plébánia

A templom restaurálási tervének résztámogatása

21 000

Homoródszentmártoni Unitárius Plébánia

A felújítási terv elkészítésének a résztámogatása

5000

Homoródszsentpéteri Unitárius  Plébánia

Épületszerkezeti szakvéleményezés támogatása

7000

Székelyszentléleki Unitárius Plébánia

A templom felújítási tervének támogatása

16 700

Székelykeresztúri Református Plébánia

A templom felújítási munkálatainak résztámogatása

5500

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

A templom felújítási munkálatainak résztámogatása

50 800

 

2013-ban 22 igénylés érkezett, 17-en kaptak támogatást. Keretösszeg: 245 000 lej.

Romániai Vöröskereszt Hargita Megyei Kirendeltsége, Csíkszereda

Az épület homlokzatának felújítása: a díszítő motívumok, stukkódíszek restaurálása       

15 000

Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia

A templom esővíz-elvezetésének munkálatai

15 000

Csíkkozmási Római Katolikus Plébánia

A templom homlokzatának felújítása, meszelése

15 000

Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia

A csíkszentimrei Szent Margit-kápolna tetőjavítási munkálatainak  támogatása

12 000

Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia

A csíkszentimrei templom kőkerítése restaurálási tervének támogatása

10 000

Csíkszentsimoni Fenyves Közbirtokosság

Az Endes Miklós-kúria

restaurálási tervének résztámogatása

10 000

Csatószegi Római Katolikus Plébánia

A templom építészeti felmérésének támogatás

9000

Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia

A templom javítási munkálatainak támogatása

15 000

Bögözi Református Plébánia

A templom kőelemeinek restaurálása

15 000

Nagymedeséri Unitárius  Plébánia

A templom restaurálási tervének  résztámogatása

9000

 

Városfalvi Unitárius Plébánia

A templom felújítási terv elkészítésének támogatása

8200

Homoródszentmártoni Unitárius Plébánia

A templom kerítőfalának megerősítésére készített terv támogatása

9.000

Kerekes Kinga

Székelyudvarhely

 

A homoródszentmártoni Ugron kúria restaurálási tervének résztámogatása

13 000

Oklándi Unitárius  Plébánia

A templom felújítási tervének támogatása

5000

Homoródújfalvi Unitárius  Plébánia

A templom padlójának kicserélése 

17 000

Székelyszentléleki Unitárius Plébánia

A templom épületszerkezeti szakvéleményezésének támogatása

8000

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

A templom belső meszelési munkálatainak résztámogatása

61 300

 

2014-ben 14 igénylés érkezett 13-an kaptak támogatást, összesen 283 000 lej értékben.

Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia Szentháromság templom csapadékvíz elvezetése, járdák, árkok javítási munkálatai 20.000
Csíkszentléleki  Római Katolikus Plébánia A Szentlélek római katolikus templom csapadékvíz elvezetése 20.000
Csíkkozmási  Római  Katolikus Plébánia Szent Kozma és Damján templom tetőhélyazatának cseréje, csatornázása 19.000
Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia Szent Imre római katolikus templom  cinteremfalának javításához szükséges tervek, előtanulmányok 15.000
Csatószegi Római Katolikus Plébánia Szent Simon és Júdás római katolikus templom tornyának felujítása  - külső festés 13.000
Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia Páduai Szent Antal templom szerkezeti megerősítése 20.000
Siye Lőrincz                      Lövéte Posztóványoló felújítási munkálatai  30.000
Városfalvi Unitárius Plébánia Az unitárius templom felujítási terve 23.250
Orbán Árpád     Székelyderzs    Hagyományos falusi ház felújítási tervének elkészítése 16.000
Oklándi Unitárius  Plébánia A templomeggyüttes  felujítási terve 16.300
Rugonfalvi Református Plébánia A református templom helyreállítása:                               - felujítási terv 17.030
Székelyszentléleki Római Katolikus Plébánia A székelyszentléleki római katolikus templom  felujítási terve      12.600
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia A Szent Miklós templom belső munkálatai: - ajtók javítása, a nyugati ajtó cseréje, padok javítása - festése 60.820

 

2015-ben 24 igénylés érkezett, 17 - en kaptak támogatást 300.000 lej értékben

Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia Szentháromság templom külső terepelrendezési munkálatai 20.000
Csíkszentkirályi Római Katolikus Plébánia "Úr napja" kápolna  felujítása: tervezés , előtanulmányok 17.200
Csíkszentléleki  Római Katolikus Plébánia Szentlélek templom felujítása: tervezés, előtanulmányok 15.300
Csíkmindszenti Római Katolikus Plébánia Mindenszentek templom sekrestyéjének felujítási munkálatai 4.000
Lázárfalvi  Római Katolikus Plébánia A Szent Miklós templom felújítása: -  tervezés 22.000
Csatószegi Római Katolikus Plébánia Szent Simon és Júdás római katolikus templom felujítási tervének befejezése 10.366
Bartis Attila és Both Mária A szentmihályi régi kocsma felujítása: -tervezés 14.000
Csíkszentmiklósi Római Katolikus Plébánia A Szent Miklós római katolikus templomeggyütes felújítása: -  tervezés 22.500
Székelyudvarhelyi  Római Katolikus Plébánia A Jézus szíve kápolna felujítási munkálatai   20.000
Siye Lőrincz                      Lövéte Posztóványoló restaurálási munkálatai 25.000
Kerekes Kinga    Homorodszentmárton                  A homorodszentmártoni Ugron kuria felujítási munkálatai   47.000
Bögözi Református Plébánia A református templom kőrestaurálása 10.713
Rugonfalvi Református Plébánia A református templom helyreállítása:                                  -  felujítási terv 20.421
Korondi Unitárius  Plébánia Az elektromos fűtésrendszer bevezetése 4.500
Etédi Református Plébánia A református templom felujítása: -  restaurálási terv 20.000
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia A Szent Miklós templom  ajtóinak javítása 10.000
Gyergóalfalusi Római Katolikus Plébánia A gyergóalfalusi régi plébánia felujítása                             - tervezés 17.000

 

2016-ben 19 igénylés érkezett,  18 - an kaptak támogatást 600.000 lej értékben

Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia

A Szentháromság római katolikus templom külső vízelevezetési munkálatai

71.723

Bartis Attila és Both Mária

A szentmihályi régi kocsma felujítása: - Fal és tetőjavítás

48.700

Csíkkarcfalvi Római Katolikus Plébánia

A Nagyboldogasszony római katolikus  templom gombamentesítése

25.690

Kovács István Fotorchívum Egyesület Székelyudvarhely

A Székelyudvarhelyi Kováts fotómühely helyreállítása – tervezés

13.600

Székelyudvarhelyi  Római Katolikus Plébánia

A székelyudvarhelyi Szent Miklós templom toronyórájának átalakítása       

25.000

Székelyudvarhelyi  Ferences Templom

A ferences templom toronyórájának átalakítása       

29.600

Siye Lőrincz - Lövéte

Posztóványoló restaurálási munkálatai

29.600

Kerekes Kinga  Homorodszentmárton

A homorodszentmártoni Ugron kuria felujítási, konzerválási munkálatainak folytatása  - sürgösségi beavatkozás

30.000

Felsőboldogfalvi Református Plébánia

A felsőboldogfalvi református templom helyreállítása:- tervezés

49.082

Farcádi Református Plébánia

A farcádi református templom tetőjavítási munkálatai

20.000

Rugonfalvi Református Plébánia

A rugonfalvi református templom helyreállítása: -  felujítási terv

16.250

Bögözi Református Plébánia

A bögözi református templom kőrestaurálása  

16.500

Korondi Unitárius  Plébánia

A korondi unitárius templom helyreállításásához szükséges előtanulmányok elkészítése – tervezés

21.300

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

Szent Miklós templom orgonojának felújítása

50.600

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

Szent Miklós templom régi Ólomüveg ablakainak a restaurálása                              

23.190

Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia

Szent Miklós templom cíntermfalának felújításához szükséges dokumentáció elkészítése – tervezés

25.750

Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia

Örmény Katolikus templom orgonojának  felújítása

38.015

Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia

Örmény Katolikus templom  felújításához szükséges dokumentáció elkészítése

45.000

 

2017-ben 32 igénylés érkezett,  22 - en kaptak támogatást 554.066 lej értékben

Bartis Attila és Both Mária A szentmihályi régi kocsma felújításának folytatása - II. szakasz 39.000,00
Lázárfalvi  Római Katolikus Plébánia A lázárfalvi Szent Miklós templom felújítása 55.176,00
Csíkrákosi  Római Katolikus Plébánia A Kisboldogasszony templom udvarának felújítási terve 25.000,00
Csíkszentléleki  Római Katolikus Plébánia Szentlélek templom melletti térrendezés és parkoló kialakítása - tervezés 15.000,00
Csíkszentmiklósi Római Katolikus Plébánia A Szent Miklós római katolikus templomeggyütes felújítása: -  tervezés 31.890,00
Kovács István Fotorchívum Egyesület Székelyudvarhely A Kováts fotóműhely helyreállítása – tervezés   10.100,00
Kovács István Fotorchívum Egyesület Székelyudvarhely Sürgösségi beavatkozás a  Kováts fotóműhely természetes megvilágításának  helyreállításához 7.150,00
Oklándi Unitárius  Plébánia A harangok és a toronyóra automatizálása 13.000,00
Kányádi Református Plébánia A kányádi református templom tetőzetének megerősítése és javítása    45.000,00
Felsőboldogfalvi Református Plébánia A felsőboldogfalvi református templom helyreállítása: - régészeti kutatás 21.200,00
Homoródszentpéteri Unitárius Plébánia Homoródszentpéteri unitárius templomeggyütes felújítása -  tervezés  20.250,00
Bögözi Református Plébánia A bögözi református templom kőrestaurálási munkálatai    11.058,00
Alsóboldogfalvi Unitárius  Plébánia Az alsóboldogfalvi unitárius templom felújításához szükséges tervek, dokumentáció összeállítása  7.500,00
Újszékelyi Unitárius  Plébánia Az újszékelyi unitárius templom javítása - tervezés 14.000,00
Szentábrahámi Unitárius  Plébánia A szentábrahámi unitárius templom javítása - tervezés  14.000,00
Homoródkarácsonyfalvi Unitárius  Plébánia A homoródkarácsonyfalvi unitárius  templom toronyójrájának javítása 8.677,00
Tarcsafalvi Unitárius  Plébánia A tarcsafalvi unitárius  templom fából készült harangtoronyának felújítása 16.065,00
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia Szent Miklós templom cíntermfalának restaurálása                     - restaurálási munkálatok  - I. szakasz 79.700,00
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom ólomüveg ablakainak a restaurálása                               65.400,00
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia A gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánia épületének restaurálása - tervezés 22.400,00
Kalamár László    Gyergyószentmiklós A gyergyószentmiklósi Márton Áron út 1 számú épület homlokzatának restaurálása - tervezés 5.500,00
Elekes Katalin   Gyergyószentmiklós A gyergyószentmiklósi Márton Áron út 12 számú ingatlan felújítása - tervezés - előtanulmányok 27.000,00

 

2018-ban 27 igénylés érkezett,  19 - en kaptak támogatást 575.589 lej értékben

Csatószegi Római  Katolikus Plébánia  Szent Simon és Júdás római katolikus templom felújítási terve 30.345,00
Csíksomlyói Római  Katolikus Plébánia “Szent Péter és Pál” római  katolikus templom kerítőfalának helyreállítási munkálatai 40.000,00
Csíkkozmási  Római  Katolikus Plébánia A templom padlóburkalatának helyreállítása- tervezés 30.000,00
Lázárfalvi Római  Katolikus Plébánia  A lázárfalvi Szent Miklós templom felújítási munkálatai  43.471,00
Csíkszentléleki  Római Katolikus Plébánia Szentlélek templom felújítása - tervezés 7.000,00
Csíkszentkirályi Római Katolikus Plébánia  „Úr napja” kápolna felújítása - tervezés 14.900,00
Oklándi Unitárius  Plébánia  A templom tornyának restaurálási munkálatai 49.000,00
Felsőboldogfalvi Református Plébánia Felsőboldogfalvi református templom restaurálási munkálatai - zsindelycsere a kerítőfalon 50.000,00
Szentábrahámi Unitárius  Plébánia Szentábrahámi unitárius templom javítási munkálatai 40.156,00
Énlaki Unitárius  Plébánia A templom tornyán javítási és karbantartási munkálatok elvégzése 27.631,00
Székelymuzsnai Református Plébánia Székelymuzsnai református templomegyüttes felújítása  - tervezés 33.939,00
Korondi Unitárius  Plébánia Korondi unitárius templom felújítási munkálatai
  
13.072,00
Gyergyószentmiklósi „Szent Miklós” Római Katolikus Plébánia A templom cinteremfalának restaurálása    50.000,00
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom felújítási munkálataihoz szükséges  műszaki tervek elkészítése 31.500,00
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia A gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánia épületének restaurálása - műszaki tervek elkészítése 30.000,00
Szárhegyi Ferences Kolostortemplom Szárhegyi Ferences Kolostortemplom restaurálása - tervezés 17.900,00
Szárhegyi Római Katolikus Plébánia Szárhegyi római katolikus templom orgonájának restaurálása 32.100,00
Kalamár László    Gyergyószentmiklós A gyergyószentmiklósi Márton Áron út 1 számú épület homlokzatának restaurálása - tervezés 17.900,00
Elekes Katalin   Gyergyószentmiklós A gyergyószentmiklósi Márton Áron út 12 számú ingatlan felújítása - tervezés - előtanulmányok 16.675,00

 

2019-ben 18 igénylés érkezett,  18 - an kaptak támogatást 799.488,00 lej értékben

Csíkmindszenti Római Katolikus Plébánia Csíkmindszenti Mindenszentek római katolikus templom felujítási munkálatainak folytatása 95.000,00
Csíkszentsimoni Fenyves Közbirtokosság Az Endes Miklós-kúria felujítási tervének kidolgozása 30.000,00
Csatószegi Római  Katolikus Plébánia   A csatószegi Szent Simon és Júdás római katolikus templom restaurálási terve 20.000,00
Lázárfalvi Római  Katolikus Plébánia   A lázárfalvi Szent Miklós templom felújítási munkálatainak folytatása  14.488,00
A csiki történelmi műemlékek védelméért egyesület A menasági Adorján kúria restaurálasi munkálatai  60.000,00
Csíkszentmiklósi Római Katolikus Plébánia A Szent Miklós római katolikus templom területrendezése, vízelvezetési munkálatok 85.000,00
Kányádi Református Plébánia A kányádi református templom tetőzetének megerősítése és javítása - munkálatok folytatása   65.000,00
Oklándi Unitárius  Plébánia Oklándi unitárius templom külső falán levő freskók konzerválása és restaurálása 35.000,00
Felsőboldogfalvi Református Plébánia Felsőboldogfalvi református templom felujítási munkálatai - tető csere 60.000,00
Énlaki Unitárius  Plébánia  Énlaki unitárius templom javítási és karbantartási munkálatai 30.000,00
Székelymuzsnai Református Plébánia Székelymuzsnai református templomegyüttes felújítása  - tervezés 45.000,00
Korondi Unitárius  Plébánia Korondi unitárius templom megerősítése, felújítása - tervezés  20.000,00
Gyergyószentmiklósi „Szent Miklós” Római Katolikus Plébánia  Gyergyószentmiklósi „Szent Miklós” római katolikus  templom cinteremfalának restaurálása - munkálatok folytatása    80.000,00
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia Külső javítás - meszelési munkálatok a gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánia épületén 35.000,00
Szárhegyi Római Katolikus Plébánia Szárhegyi Ferences Kolostortemplom tető felújítása - tervezés 30.000,00
Kalamár László Tető felújítási munkálatok 12.500,00
Elekes Katalin Tető felújítási munkálatok 37.500,00
Szabo Colomon Emeric A maroshévízi Urmanczy kastély felújítása - tervezés 45.000,00

 

b) SZÉKELYKAPU-PROGRAM

2009 tavaszán Hargita Megye Tanácsa belépett a Kőlik Egyesületbe, hogy megyei szintre terjeszthessék ki Kovács Piroska néni többéves „tűzoltó” munkáját, megmentsék az értékes székely kapukat.

2009 óta 72 kapunál végeztek beavatkozást. Az erre fordított összeg összesen 142 000 lej. Bővebb információ a megyei tanács http://szekelykapu.hargitamegye.ro/ honlapján található.

A feljavításokkal párhuzamosan elkezdődött a székely kapuk felleltározása is, eddig 8 települést mértek fel a Fiság mentén, 3-at Gyergyó és 16-ot Csík térségében, összesen 837 nagy kötött kapu adatlapja készült el. Ez a munka helyi hagyományőrző egyesületekkel együttműködve zajlott.

ELISMERÉS: EUROPA NOSTRA NAGYDÍJ KOVÁCS PIROSKÁNAK

A 80 éves nyugalmazott pedagógus, népművelő, néprajzi gyűjtő Kovács Piroska munkáját Hargita Megye Tanácsa javaslatára az év legkiemelkedőbb örökségvédelmi megvalósításaként ismerte el 2012-ben az Európai Unió.

 

III. PÁRBESZÉD, NÉPSZERŰSÍTÉS

A szakmai tevékenységek mellett folyamatosan törekszünk párbeszéd kialakítására az épített örökség kapcsán felmerülő témákban.

a)      INTERNETES OLDALAK

Epitettorokseg.ro: Hargita Megye tanácsának szakmai internetes oldala.

Tartalma: faluképvédelmi, régészeti program, stratégia, kataszter, fotópályázatok, aktualitások. Külön figyelem a különböző korosztályoknak, így egy interaktív játékfelület jelenik meg a gyerekek számára http://www.epitettorokseg.ro/jateksarok/.

Virtualisszekelyfold.ro: közösen Kovászna Megye Tanácsával – virtuális barangolás (gömbpanorámák segítségével)

Szekelyfold-360.ro: a Regionális Operatív Program keretében megvalósított pályázat, mely a megye városainak, illetve látványosabb településeinek központjaiba kalauzol bennünket virtuális barangolás formájában, illetve megismerkedhetünk a több műemlékkel is. A program lebonyolítása még folyamatban van, a honlap azonban már megtekinthető.

b) RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA

A régészeti program része 2010 óta a rendhagyó történelemóra. Eddig négy alkalommal szervezte meg a megyei tanács, nagy sikere van a középiskolások körében.

c) NYÁRI TÁBOROK támogatása

Építészet szakirányú középiskolás diákok szakmai gyakorlata:

2013: Homoródmente

2012: Hargitafürdő

2011: Súgó-Barlang


d) ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK FOTÓPÁLYÁZAT + vándorkiállítások

2012.04.20: Szív motívumok Székelyföldön

2011.07.15: Tér és Hely

2011.04.20: Ipari Kincseink

2010.07.15: Ajtók és Kapuk

2010.04.20: Ablakok

A fotók megtekinthetők az epitettorokseg.ro oldalon.

e) SAJÁT KIADVÁNYOK

2012: Mesés Székelyföld III., írta Sarány István, illusztrálta Orosz Annabella.

2011: Mesés Székelyföld II., írta Sarány István, illusztrálta Péter Alpár.

2011: Mesés Székelyföld I., írta Sarány István, illusztrálta Péter Alpár.

2011: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók című tanulmánykötet a szimbólumos program keretében.

 

IV. FEJLESZTÉS

a) MODERN SZÉKELY HÁZ PROGRAM

2011: 9 vázlatterv kidolgozása

Megtekinthető az epitettorokseg.ro oldalon.

A vázlattervek megfogalmazásánál külön szempont volt a tájegységek szerinti karakteres elemek megjelenítése, így gyergyói, udvarhelyszéki és csíki minták szerint készültek a tervek.

b) RAVATALOZÓMODELL

2011: 4 javaslat készült el, ebből kivitelezés alatt: a lengyelfalvi ravatalozó, tervező: Várday Zsolt

További információ az epitettorokseg.ro oldalon.

c) MEGYEI MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA

- 2011–2013, készítő: Tövissi Zsolt és csapata

- működési irányelvek és ütemtervek összefoglalása a Hargita megyei műemlékvédelem terén; megyei érdekeltségű érték (materiális és immateriális) kategória bevezetése.

- A jóváhagyási eljárás folyamatban. Jelenlegi állapotában hozzáférhető az epitettorokseg.ro weboldalon.

(http://epitettorokseg.ro/index.php?kat=1&o=strategia )


d) MEGYEI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGVÉDELMI STRATÉGIA

- 2013, készítő: Máthé Zoltán és csapata

- a faluképvédelmi tanulmányok elkészítése során felmerült az egységes stratégia kidolgozásának szükségessége, amely a helyi védelemre javasolt épületek egységes védelmét és fejlesztési terveit foglalja össze.

- Jelenleg előterjesztés előtt áll.

A megyei tanács a stratégiával arra tesz kísérletet, hogy a már régóta szóban forgó helyi szabályozás problémáját megoldja a népi építészet védelmének és a településképek megőrzésének/javításának érdekében. A stratégia, akárcsak a faluképes felmérések, nyilván igen fontos lépés, hogy a helyi szabályozásra vonatkozó elképzeléseket gyakorlatba ültethessük.

 

További információ:

www.hargitamegye.ro

www.epitettorokseg.ro

www.virtualisszekelyfold.ro

www.szekelyfold-360.ro

http://www.epitettorokseg.ro/falukepvedelem/

http://szekelykapu.hargitamegye.ro/

 

Szováta, 2014. március 28–30.

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774